เขียนโดย Super User
ฮิต: 892

ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

               ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง     ตั้งอยู่เลขที่     -  หมู่   ๑๑

ถนน  -   ตำบลบ่อรัง   อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๓๐ 

โทรศัพท์  -   โทรสาร  -  e-mail...............-.............. website  http://www.nbt.pbn3.go.th/

                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

                เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น   มีเขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน ได้แก่    หมู่   ๑๑,๑๒  และหมู่ที่  ๒๑   ต.บ่อรัง  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

                โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  เป็นโรงเรียนประชาบาล  สร้างขึ้นโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในท้องถิ่น  ผู้ริเริ่มคือ  นายบุญเลิศ  เหล่าทองสาร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ได้ติดต่อขอที่ดินจาก         นายฟุ้ง  แก้วพุ่ม  ได้ที่ดิน  ๒๘  ไร่  ๒  งาน บริเวณด้านทิศตะออกของต้นกระบกใหญ่  ปัจจุบันมีอาณาเขต  ดังนี้

      ๑.ทิศเหนือจรดถนนสายบ่อรัง –  ดงตะเคียน  ยาว  ๕  เส้น

๒.ทิศใต้จรดที่ดินของนายอัด  แก้วเกิด  ยาว  ๕  เส้น

      ๓.ทิศตะวันออกจรดที่ดินของนายอัด  แก้วเกิด  ยาว  ๕.๗ เส้น

๔.ทิศตะวันตกจรดที่ดินของนายสวัสดิ์  หาญสูงเนิน นายเชื่อม  ตะกรุดเก่าและสระน้ำเอนกประสงค์   ยาว  ๕.๗ เส้น

รวมที่ดินบริเวณโรงเรียน  ๒๘ ไร่ ๒  งาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เมื่อได้ที่ดินแล้วสำรวจเด็กได้  ๗๙ คน   และทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อทางการอนุญาตแล้ว  นายทองหล่อ  ใจเพชร  รักษาการหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวิเชียรบุรี  และนายวรศักดิ์  ศรีแตง  เจ้าหน้าที่ธุรการได้ออกมาตรวจท้องที่  ที่จะตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑  หลังจากนั้นชาวบ้านได้จัดหาเสา  เครื่องบน  สังกะสี แล้วลงมือปลูกสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒  ตรงกับขึ้น  ๓  ค่ำ  เดือน  ๓  ปีมะแม รับแบบแปลนจากหมวดการศึกษา  คือ  แบบ ป.๑  ก  ชนิด  ๓  ห้องเรียน  แล้วเสร็จเป็นอาคารชั่วคราว กึ่งถาวรพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น  และใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงเมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๒ ทางราชการได้ให้โต๊ะเรียนชนิดนั่งคู่  ๒๐  ชุด  โต๊ะครู  ๑  ชุด  ประชาชนร่วมทำอีก  ๕  ชุด  เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๒  นายธนากร  ประกายะ  เป็นครูใหญ่

มกราคม  พ.ศ.๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ๑  หลัง  ราคา ๑๒,๐๐๐  บาท  แล้วเสร็จเมื่อ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๔

ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๔  ได้งบประมาณเทคอนกรีตอาคารเรียนหลังที่ประชาชนร่วมสร้าง  จำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  แล้วเสร็จในเดือนเดียวกัน

เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๕  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑  ก  อาคารเรียนตึก          ๔  ห้องเรียน  ๑  ชั้น งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมครุภัณฑ์

เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  สร้างถังน้ำฝน  ฝ.๓๓  แบบ          กรมอนามัย  จำนวน ๓  ลูก 

๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๖  นายมนูญ  พัดน้อย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างถังน้ำฝน  ฝ.๓๓  กรมอนามัย  จำนวน  ๓  ลูก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท

๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๖  ได้งบประมาณ  ๓๗,๕๐๐  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง

๑๐  กรกฎาคม  ได้งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  ๒๐๑/๒๖ 

๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๘  ได้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.  ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ที่ 

๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๐  ได้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.๑  จำนวน  ๑  หลัง

๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ  ๕๖๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๔  ห้อง

พ.ศ.๒๕๓๒  ได้งบสนับสนุนจากคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองและผู้มีจิตศรัทธาสร้างหอกระจายข่าวมูลค่า  ๓,๕๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๓๔  ได้เงินงบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท  สร้างถังน้ำฝน  ฝ.๓๐  พิเศษ

พ.ศ.๒๕๓๔  ได้เงินงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านหนองบัวทองสร้างศาลาทรงไทย    มูลค่า  ๑๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๓๕  ได้เงินงบประมาณจากชาวบ้านหนองบัวทอง  สร้างประปาโรงเรียน  มูลค่า  ๒๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ.๒๕๓๖  ได้เงินงบประมาณจาก  พ.ต.ท.เลอศักดิ์  สุวรรณสุขุม  คณะครูโรงเรียน          บ้านหนองบัวทองและชาวบ้านหนองบัวทอง  บริจาคสร้างสนามวอลเลย์บอล  สนามตะกร้อ  มูลค่ารวม       ๕๐,๐๐๐  บาท

                                พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณจากชาวบ้านหนองบัวทองและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้าง      ป้ายชื่อโรงเรียน  มูลค่า  ๑๔,๕๐๐  บาท

                                พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับงบสนับสนุนจากชาวบ้านหนองบัวทองและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค           กองดุริยางค์  มูลค่า  ๑๖,๔๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนของกรมโยธา

พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. ๑  ก๓  ห้องเรียนและเรือนเพาะชำ  ตามหนังสือ    ที่  ศธ  ๑๑๔๖.๐๓/๑๕๔๙  ลว.๕  มิ.ย.  ๓๙  ได้งบประมาณ  ๖๑๒,๒๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๙

๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านหนองบัวทองและคณะครูสร้างโรงจอดรถ คิดเป็นมูลค่า  ๒๕,๕๐๐  บาท

๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑  ก  จำนวน  ๔  ห้องเรียน

๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๙ ได้งบประมาณ  ๓๖,๓๐๐ บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้าในโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๔๐  ได้งบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อซ่อมแซมและทาสี        อาคารเรียน  จำนวน  ๙๙,๘๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๔๐  ได้งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  ๓๑๕,๐๐๐  บาท  และห้องคอมพิวเตอร์ ประเภท  ๖  ตัว  จำนวน  ๔๐๐,๘๘๕  บาท

พ.ศ.๒๕๔๑  ได้งบประมาณ  ๓๗,๘๐๐  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นระบบสามเฟส

พ.ศ.๒๕๔๑  ได้งบประมาณปรับปรุงห้องและอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๔๒  ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้งบประมาณจากกรมประมงในการ  ขุดสระประมงโรงเรียน  จำนวน  ๕  ไร่  ๓  งาน 

๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว    เพิงหมาแหงน

๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านหนองบัวทอง  สร้างรั้วโรงเรียน  มูลค่า  ๖๔,๐๐๐  บาท

๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๒  นายสมาน  ประดับวงศ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๗  นายสำเริง  พุทธชาติ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียน    บ้านหนองบัวทอง  และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง      เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘

๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๙  นายบุญเลิศ  ฉิมใจงาม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

                                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  มีครูผู้สอน  ๑๕  คน  ครูชาย  ๒  คน  ครูหญิง  ๑๐  คน  พนักงานราชการหญิง  ๒  คน  ครูอัตราจ้างชาย ๑  คน  นักการภารโรงชาย  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการหญิง ๑  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-24 11:32:14 น
หมวด: